Prijzen en aanvoer

Visafslag Lauwersoog BV

Het centrum van alle activiteiten op Lauwersoog is de visafslag. Door de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 verloren de visafslagen in Zoutkamp en Dokkumer Nieuwe Zijlen op slag hun functie. In 1973 nam de nieuwe afslag van Lauwersoog deze taken over.

Visafslag Lauwersoog BV is de thuishaven van vele vissersschepen en is naast visafslag ook de grootste garnalenafslag van Nederland.

In het hart van de Waddenzee worden de garnalen in grote getale aangevoerd en gezeefd. Met de overstap van vele garnalenvissers op contractvisserij staan er sinds het najaar van 2004 twee garnalenzeven opgesteld in de Visafslag: één van het Productschap Vis, voorzien van een moderne afweeginstallatie van de visafslag en een drietrapszeef van de grootste afnemer Heiploeg.

Naast een groot aantal Nederlandse vissers, zijn daar ook veel schepen bij die varen onder Deense, Duitse, Belgische of Engelse vlag. Ook via het wegtransport wordt vis bij de afslag ter veiling aangeboden. Anderzijds zijn er (Urker)vissers die wel op Lauwersoog lossen, maar hun waar per vrachtwagen laten vervoeren naar de afslag in de oude thuishaven.

Mede door de komst van de afslag raakte de economische en toeristische bedrijvigheid op Lauwersoog in een stroomversnelling. Veel mensen verdienen er nu direct of indirect hun boterham ‘in de vis’.

Sinds 2004 is de visafslag HACCP gecertificeerd zodat de kwaliteit met betrekking tot het lossen, sorteren, zeven, overpakken, opslaan en (na afslag) laden van garnalen en vis is gewaarborgd.

Naast de aan- en verkoop van vis en garnalen kunt u op de afslag ook terecht voor het spoelen van kisten, de levering van scherfijs en het huren van conferentieruimte.

Meer informatie over de garnalenprijzen

Meer informatie over Visafslag Lauwersoog BV 

Preise und Anlandung

Visafslag Lauwersoog BV

Das Zentrum der Betriebsamkeit auf Lauwersoog ist die Fischauktion. Durch die Absperrung der Lauwerszee im Jahr 1969 verloren die Fischauktionen Zoutkamp und Dokkumer Nieuwe Zijlen schlagartig ihre Funktion. 1973 übernahm die neue Versteigerung von Lauwersoog diese Aufgaben.

Die Visafslag Lauwersoog BV ist der Heimathafen vieler Fangschiffe und zudem auch die größte Krabbenauktion der Niederlande.

Mitten im Wattenmeer werden die Krabben im großen Stil angelandet und gesiebt. Mit dem Wechsel vieler Krabbenfischer in die Vertragsfischerei stehen auf der Krabbenauktion seit dem Frühjahr 2004 zwei Garnelensiebe: eines vom Marktverband Productschap Vis mit einer modernen Wiegeanlage der Fischauktion sowie ein Dreistufensieb des größten Abnehmers Heiploeg.

Neben den zahlreichen niederländischen Fischern gibt es auch viele Schiffe, die unter dänischer, deutscher, belgischer oder englischer Flagge fahren. Auf der Auktion wird auch Fisch versteigert, der auf dem Landweg antransportiert wurde. Andererseits gibt es auch (Urker) Fischer, die auf Lauwersoog anlanden, ihre Ware dann aber per Lkw zur Auktion in ihrem alten Heimathafen transportieren lassen.

Unter anderem durch die Eröffnung der Fischauktion erlebten die Wirtschaft und der Tourismus auf Lauwersoog eine stürmische Entwicklung. Viele Einwohner verdienen jetzt direkt oder indirekt ihre Brötchen ‘mit Fisch’.

Die Fischauktion ist seit 2004 HACCP-zertifiziert, wodurch die Qualität in Bezug auf das Anlanden, Sortieren, Sieben, Umpacken, Lagern und (nach der Auktion) das Verladen der Krabben und des Fisches gewährleistet ist.

Die Auktion bietet neben dem An- und Verkauf von Fisch auch Dienstleistungen wie das Spülen von Kisten, die Lieferung von Scherbeneis und die Vermietung von Konferenzräumen an.

Weitere Informationen zu den Krabbenpreisen.
Weitere Informationen zur Visafslag Lauwersoog BV. 

Prices and landing charges

Visafslag Lauwersoog BV

The focus of activity at Lauwersoog is the fish market. When the Lauwerszee was enclosed by dykes in 1969, the fish auctions  at Zoutkamp and Dokkumer Nieuwe Zijlen suddenly lost their function. The new auction in Lauwersoog assumed this task from 1973 onwards.
Visafslag Lauwersoog BV is the home port of many trawling fleets and in addition to the  fish auction, it also accommodates the largest shrimp auction in the Netherlands.
The Wadden Sea is home to large numbers of shrimp which are landed and graded here. Since late 2004, with many shrimp fishers switching to contract fishing, there have been two shrimp graders in the fish auction: one owned by Productschap Vis, equipped with a modern weighing system from the auction and another, three-stage grader owned by the biggest client, Heiploeg.
In addition to Dutch-based trawlers, there are many other vessels sailing under the Danish, German and UK flags in Lauwersoog. Fish is also supplied to the auction by road. On the other hand, there are (Urk-based) commercial fishers who land their catch at Lauwersoog and have it transported by truck to auctions in their ‘home’ port.
Economic and tourist activities have mushroomed in Lauwersoog, partly as a result of the arrival of the auction. A lot of people are now able to earn a living, directly or indirectly, as a result of fishing.
Since 2004, the auction has been HACCP-certified so that quality is guaranteed in respect of unloading, sorting, grading, packaging, storage and re-loading of shrimps and fish.
In addition to the buying and selling of fish and shrimps, the auction is also used for the washing of crates, the supply of scale ice and the renting of a conference room.
More information about shrimp prices
More information about Visafslag Lauwersoog BV (fish auction)

Prix et arrivages

Visafslag Lauwersoog BV

La criée constitue le cœur de toutes les activités à Lauwersoog. Suite à la fermeture de la Lauwerszee en 1969, les criées de Zoutkamp et de Dokkumer Nieuwe Zijlen ont perdu d’un coup leur fonction. En 1973, la nouvelle criée de Lauwersoog a repris le flambeau.

Visafslag Lauwersoog BV est le port d’attache de nombreux bateaux de pêche et aussi la plus grande criée de crevettes des Pays-Bas.

Au cœur de la Waddenzee, les crevettes sont acheminées et criblées en grand nombre. Depuis que de nombreux pêcheurs de crevettes sont passés au contrat de pêche, depuis l’automne 2004, la criée est équipée de deux tamis à crevettes : l’un d’eux provenant du Groupement interprofessionnel du Poisson est doté d’une installation de pesage moderne et d’une station de tamisage à trois niveaux du plus gros client, Heiploeg.

Outre le grand nombre de pêcheurs néerlandais, Lauwersoog accueille de nombreux bateaux qui battent pavillon danois, allemand, belge ou anglais. Les produits de la pêche sont également acheminés par la route pour être vendus à la criée. Par ailleurs, des pêcheurs (d’Urk) débarquent leur marchandise à Lauwersoog, mais la font transporter par camion à la criée de leur ancien port d’attache.

La création de la criée a relancé les activités économiques et touristiques à Lauwersoog. Nombreuses sont les personnes qui gagnent leur vie directement ou indirectement « du poisson ».

Depuis 2004, la criée est certifiée HACCP, ce qui garantit la qualité du débarquement, du tri, du criblage, du transbordement, du stockage et du transport (après la criée) des produits de la mer.

À la criée, vous pouvez non seulement acheter et vendre du poisson et des crevettes, mais aussi rincer les caisses, vous procurer de la glace pilée et louer des salles de conférence.

Plus d’information sur les prix des crevettes
Plus d’information sur Visafslag Lauwersoog BV 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *