Aanvullende informatie

 

Havenregels

• Het havengeld dient u z.s.m. na aankomst te voldoen. Dit kan via de betaalautomaat bij het  havenkantoor.

• U dient de betaalsticker op een goed zichtbare plaats op uw boot te bevestigen.

• Er mag niet gebarbecued worden op de steigers of in de haven.
Er mag niet gefietst worden over de steigers.

• Het boordtoilet dient u niet te gebruiken in de haven.

• Vanaf 22.00 uur dient het rustig te zijn in de haven.

• U dient altijd de aanwijzingen van de havenmeester of diens assistenten op te volgen.

SEP-card

De SEP card is de jachthavenbetaalkaart die u nodig voor het openen van het toegangshek naar de steigers. Deze kaart kunt u ook aanschaffen bij de betaalautomaat. 

De kosten hiervan bedragen € 5. De kaart bevat dan een tegoed van € 5.

De SEP card biedt toegang tot de toilet/douche/wasruimtes. Daarnaast heeft u de kaart nodig voor het gebruik van water en stroom (op de steigers).

Het tegoed op de SEP card wordt bij gebruik automatisch verlaagd. Steeds wanneer u de SEP card gebruikt, ziet u het restant tegoed op de card.
U kunt de card via de betaalautomaat opwaarderen. Eventueel tegoed blijft geldig voor uw volgende bezoek aan Haven Lauwersoog.

Extra

 • De haven heeft een diepte van 5 m. bij NAP.
 • Indien u vragen heeft m.b.t. reparaties aan uw motor, zeilen, boot, etc. is een overzicht beschikbaar met hierin de namen van bedrijven, contactpersonen en telefoonnummers die u verder kunnen helpen.
 • Op de steigers zijn watertappunten en stroomaansluitingen (16 amp.) aanwezig. De bruine vloot kan via de SEP key (verkrijgbaar via het havenkantoor) gebruik maken van de stroomaansluiting van 32 amp.

Ergänzende Informationen

 

Hafenregeln

• Die Hafengebühr ist umgehend nach der Ankunft zu entrichten. Hierfür steht am Hafenbüro ein Zahlautomat zur Verfügung.

• Der Aufkleber mit dem Zahlungsbeleg ist an einer gut sichtbaren Stelle an Ihrem Boot zu befestigen.

• Auf den Stegen und im Hafen darf nicht gegrillt werden.
Auf den Stegen ist das Radfahren verboten.

• Die Bordtoilette darf im Hafen nicht benutzt werden.

• Ab 22.00 Uhr ist im Hafen Ruhe zu halten.

• Den Anweisungen des Hafenmeisters und seiner Assistenten ist in jedem Fall Folge zu leisten.

SEP-Karte

Die SEP-Karte ist die Zahlkarte des Jachthafens, die Sie für das Öffnen des Eingangstors zu den Stegen benötigen. Diese Karte können Sie ebenfalls am Zahlautomaten erwerben.

Die Karte kostet 5 Euro, die Ihnen dann als Guthaben zur Verfügung stehen.

Mit der SEP-Karte erhalten Sie Zugang zu den Toiletten, Duschen und Waschräumen. Außerdem benötigen Sie die Karte für die Nutzung der Wasser- und Stromanschlüsse (auf den Stegen).

Die betreffenden Beträge werden automatisch vom Guthaben der SEP-Karte abgezogen. Bei jeder Nutzung wird das Restguthaben der SEP-Karte angezeigt.
Sie können die Karte am Zahlautomaten aufladen. Ein eventuelles Restguthaben bleibt bis zu Ihrem nächsten Besuch im Hafen Lauwersoog gültig.

Extras

 • Der Hafen hat eine Tiefe von 5 m unter NAP.
 • Bei Fragen zu Reparaturen an Motoren, Segeln, Booten usw. steht eine Übersicht mit Firmen und Ansprechpartnern einschließlich Telefonnummern zur Verfügung, die Ihnen weiterhelfen können.
 • Auf den Bootsstegen stehen Wasserzapfstellen und Stromanschlüsse (16 Amp.) zur Verfügung. Gäste der Traditionssegelflotte können mithilfe der SEP-Karte (erhältlich beim Hafenbüro) den 32-Amp.-Stromanschluss nutzen.

Additional information

 

Marina regulations

• Harbour dues need to be paid as soon as possible after arrival. This can be done via the ticket machine at the harbourmaster’s office.

• You should attach your payment sticker in a clearly visible place on your vessel.

• It is not permitted to barbecue on the jetties or in the marina.
 It is not permitted to cycle on the jetties.

• On-board toilets must not be used in the marina.

• Noise should be kept to a minimum in the marina after 10 p.m.

• You are required to observe the instructions of the harbourmaster or their assistants.

SEP card

The SEP card is marina payment card you need to open the turnstile to the jetties. You can this buy this card from the ticket machine.

The basic card costs € 5 which means you have an initial credit of € 5.

The SEP card gives you access to the toilet/shower/washing areas. Furthermore, you need the card for the use of fresh water and electricity (on the jetties).

After use, the credit on your SEP card will be automatically be deducted. Whenever you use you SEP card, you will see the remaining credit. The card can be topped up at the ticket machine. Any remaining credit can be used the next time you use the Port of Lauwersoog.

Extra

 • The marina has a depth of 5 m in relation to sea level.
 • If you require repairs to you engine, sails, boat, etc., a list of relevant companies, contact persons and telephone numbers can be made available.
 • There are water and electricity points (16 amp) available on the jetties. Chartered vessels can have access to 32 amp electricity points via the SEP key (available from the harbourmaster’s office).

Information complémentaire

 

Règlement du port

• La redevance portuaire doit être acquittée dès votre arrivée au distributeur du bureau du port.

• Vous devez coller votre titre de paiement adhésif bien en vue sur votre bateau.

• Il est interdit de faire du barbecue sur les pontons ou dans le port.

Il est interdit de faire du vélo sur les pontons.

• Il est interdit d’utiliser les toilettes de bord dans le port.

• À partir de 22h00, il est interdit de faire du bruit dans le port.

• Vous devez toujours respecter les consignes du capitaine de port ou de ses assistants.

Carte SEP

La carte SEP est la carte de paiement du port de plaisance qui vous permet d’ouvrir la grille pour accéder aux pontons. Vous pouvez vous procurer cette carte au distributeur.

Cette carte coûte 5,- € et représente un avoir du même montant

La carte SEP permet d’accéder aux toilettes, à la douche, aux laverie ainsi qu’à l’eau et à l’électricité (sur les pontons).

L’avoir sur la carte SEP est automatiquement diminué en cas d’utilisation. À chaque utilisation de la carte SEP, l’avoir restant est indiqué.
Vous pouvez recharger la carte au distributeur. Tout éventuel avoir peut être utilisé lors de votre prochaine visite à Port Lauwersoog.

Complément d’information

 • La profondeur du port est de 5 m NAP (niveau de référence néerlandais).
 • Pour toute question concernant vos réparations de moteur, de voiles, de bateau, etc, une liste est mise à votre disposition avec les noms des entreprises, des interlocuteurs et les numéros de téléphone.
 • Sur les pontons, il y a des points d’eau et d’électricité (16 A Les voiliers historiques peuvent utiliser un raccordement électrique de 32 A via la clef SEP (disponible au bureau du port).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *